Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija objavljajo 5. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom »SKRITI KOTIČKI OKOLI NAS.« Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih fotografij namenjenih promociji Občine Šmartno pri Litiji. Rok za oddajo je ponedeljek, 18. november 2019.

 1. TEMA NATEČAJA

Tema letošnjega fotografskega natečaja so »SKRITI KOTIČKI OKOLI NAS«.

Natečaj vas vabi k iskanju in predstavitvi manj znanih, a zato nič manj zanimivih in lepih kotičkov v Občini Šmartno pri Litiji. Fotografije naj nas popeljejo v zgodbo o lepoti narave, človeške ustvarjalnosti in kulturne oz. zgodovinske dediščine. Upodobitev motiva ima lahko neposredno sporočilnost npr. zgradbe, spomeniki, naselje, naravne danosti, ali simbolno sporočilnost kot so odsevi na vodni gladini, sence, … le te pa naj ustrezno pojasni opis na prijavnici. Fotografije morajo biti krajevno vezane na Občino Šmartno pri Litiji.

2. RAZPISNI POGOJI

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi avtorskih fotografij (v nadaljevanju avtorji), razen članov komisije tega natečaja. Komisija bo upoštevala fotografije, ki so nastale v letu 2019.

3. PRIJAVA NA NATEČAJ

Avtor lahko sodeluje z največ petimi (5) fotografijami v barvni ali črno beli tehniki.
Velikost digitalne oblike fotografije naj ustreza velikosti fotografije formata A3 in visoke resolucije. Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati na vsebino fotografije.

Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju. Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj. Fotografij, ki ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala. K vsaki fotografiji je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta, naslov in kratek opis fotografije.

Organizatorji razpisa se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih uporabili in obdelovali zgolj za potrebe izvedbe razpisa. Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor fotografije oz. da ima zanje avtorske pravice in da fotografija še ni bila nikjer objavljena ter da ima dovoljenje objavljati posnetek morebitnih oseb na sliki.

S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na fotografskem natečaju.

Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom »Za fotografski natečaj« ali po elektronski pošti na naslov: [email protected].

4. IZBOR FOTOGRAFIJ

Med vsemi prispelimi fotografijami bo tričlanska strokovna komisija, ki jo določijo organizatorji natečaja, izbrala fotografije, ki bodo predstavljene na razstavi v Knjižnici Šmartno v mesecu decembru 2019. Komisija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem.

Komisija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila in skladnosti fotografskih motivov z razpisano temo. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

5. ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ

Rok za oddajo je ponedeljek, 18. november 2019.

6. NAGRADE PO IZBORU KOMISIJE

Komisija bo podelila nagrade za najboljše fotografije prvim trem najbolje ocenjenim fotografijam 1. nagrada – 200 EUR, 2. nagrada – 140 EUR in 3. nagrada – 60 EUR. Vrednost nagrade je predstavljena v neto znesku.

Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, plačal akontacijo dohodnine. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na uradni razglasitvi nagrajenih fotografij (razstava). Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi. Prevzem nagrade je možen do konca meseca decembra 2019. Po poteku omenjenega datuma se nagrade ni podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati nagrado. Ostali udeleženci natečaja prejmejo priznanje.

Prispele fotografije ostanejo shranjene pri organizatorju, ki jih lahko uporablja za promocijo občine z navedbo avtorstva.

 

 7. DODATNE INFORMACIJE

Avtorica naslovne slike je Helena Smrekar.  Razpis natečaja in Prijavnica sta dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, www.smartno-litija.si, [email protected]. Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi: Kontakt JZ Bogenšperk. Sonja Perme: [email protected] 041 258 23

 
8. MLADI FOTOGRAFI

Še posebej vabimo, da se natečaja udeležijo osnovnošolci/dijaki (do 18. leta), saj je za fotografijo mladega avtorja predvidena posebna nagrada (družinski ogled gradu, knjižna nagrada,…) V primeru mladoletnosti je potrebno ob prijavi priložiti soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob pisni privolitvi staršev ali skrbnika. Tema fotografskega natečaja in razpisni pogoji veljajo isti kot za odrasle FOTOGRAFE.