ALENKA FORTE: PRIZADELE SO JO STISKE MNOGIH LJUDI, ŠE VEČIM JE POMAGALA

ALENKA FORTE, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje in KANDIDATKA ZA POSLANKO DRŽAVNEGA ZBORA RS, se je takoj po razglasitvi epidemije prostovoljno angažirala kot vodja zasavskega koordinacijskega odbora za domove starejših občanov, katerega naloga je bila vzpostavitev sistema različnih con za obravnavo okuženih stanovalcev. Ves čas epidemije si je z vsemi svojimi močmi prizadevala, da bi vsem COVID pacientom v zdravstvenem sistemu zagotovili ustrezno oskrbo in v izogib dodatnemu podaljšanju že tako dolgih čakalnih dob poskušala ohraniti čim širši obseg zdravstvenih storitev.

 

Zdravstveno politiko dojema kot kompromis mogočega znotraj obstoječih okvirjev. Pojasnjuje, da so konkretne spremembe odraz dogovora med koalicijskimi partnerji, zato je za velike spremembe, posebej še v tako obsežnem sistemu, kot je zdravstvo, potrebno veliko poguma. Veliko bolj izvedljive so bile manjše spremembe zdravstvene zakonodaje, ki so neposredno v prid bolnikom in izvajalcem: npr. sprememba, po kateri specialist postane odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti že z dnem specialističnega izpita.

Dr. Alenka Forte je v funkciji državne sekretarke v tem mandatu obiskala številne zdravstvene ustanove, kjer se je seznanila s (pre)potrebnimi ukrepi za dograditev in obnovo infrastrukture in okrepitev programov ter ustrezno načrtovanje kadrov. Razlog, da do sedaj do korenitih reform v zdravstvu ni bilo vidi v res veliki kompleksnosti zdravstvenega sistema, vsekakor pa je to negativno vplivalo na stanje v izrednih razmerah, v katerih so, kljub izrednim razmeram, zagnali nekatere dolgoročne ukrepe, npr. investicije v zdravstveno infrastrukturo. Na MZ so v njenem mandatu nastajali tudi nekateri strateški dokumenti, npr. Strategija razvoja primarnega zdravstva do leta 2031 in Strategija razvoja zdravstvenih kadrov do leta 2035.

Močan pečat je dr. Alenka Forte s svojimi prizadevanji pustila tudi z vpeljavo nove metode zdravljenja določenih vrst kostnega raka s terapijo CART-T. Projekt je v praksi po mnogih strokovnih usklajevanjih dokončno »zaživel« novembra 2021, v letu 2022 pa ga bo financiral ZZZS. Ob sprejetju zakona o investicijah dr. Forte ni prezrla investicij v primarno zdravstvo, za katero je v obdobju 2021-2031 predvidenih 200 milijonov evrov. Za splošne ambulante pa bo MZ v letih 2022-2023 zagotovilo cca. 35 milijonov evrov po principu 80 evrov na prebivalca občine.  Sredstva so do leta 2031 na voljo za vse občine (so)ustanoviteljice zdravstvenih domov. Občine, ki ob prvem razpisu še niso imele pripravljenih projektov, bodo lahko kandidirale za sredstva v naslednjih letih.

Dr. Forte se je posebej zavzemala za povečanje vpisnih mest na obe medicinski fakulteti, za povečanje števila razpisanih mest za specialistični študij družinske medicine in za 20% zvišanje plač specializantom družinske medicine. S svojo vztrajnostjo je dr. Forte za leto 2022 dosegla povečanje sredstev za primarno zdravstvo, povečanje števila timov za primarno zdravstvo, zobozdravstvo in pediatrijo, kadrovsko okrepitev centrov za duševno zdravje ter duševno zdravje otrok in mladostnikov, ter širitev programa ortodontskih storitev.

Vse to z namenom povečanja dostopnost do osebnega zdravnika. Temu namenu sledi tudi ukrep Vlade RS, ki je v tem mandatu sprejela poseben projekt za nagrajevanje timov na primarni ravni za povečan obseg dela. V tem mandatu se je pričelo tudi z graditvijo prvih satelitskih urgentnih centrov, kar je prvi v nizu ukrepov, predvidenih za posodobitev in dopolnitev mreže nujne medicinske pomoči.

Zelo veliko energije je dr. Forte kot državna sekretarka vložila tudi v predstavitev in sprejetje Zakona o dolgotrajni oskrbi. S sprejetjem le-tega njen angažma še zdaleč ni končan, ker je v zvezi s tem zakonom v sodelovanju z ZZZS, MDDSZ, NIJZ in ZPIZ treba doreči še podrobnosti v zvezi s prevedbo zavarovancev socialno varstvenih zavodov (SVZ) v novi sistem dolgotrajne oskrbe. Državna sekretarka Fortejeva je uspešno izpeljala tudi razpis e-oskrbe, v okviru katerega je bilo z evropskimi sredstvi preko Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko zagotovljenih 3 milijone evrov sredstev za varnejše bivanje oslabelih, kronično bolnih in invalidov v domačem okolju.

Tik pred objavo je tudi razpis projekta telemedicine, ki predvideva vzpostavitev telemedicinskih centrov v vseh slovenskih bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih. Predvidena je obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem, z arterijsko hipertenzijo, s sladkorno boleznijo in kroničnimi pljučnimi boleznimi. Delu bolnikov bo tako omogočena obravnava na daljavo, brez fizičnega obiska bolnišnice ali ambulante.

Dr. Alenka Forte v Zagorju ob Savi kandidira že drugič. Zaveda se, da je Zasavje posebna regija, ki kot taka potrebuje odločne in glasne zastopnike v državnem zboru. Meni, da je skrajni čas, da Zasavje dohiti druge in si zagotovi preboj med najrazvitejše regije v Sloveniji.

Dr. Forte je kandidatka z veliko predhodnimi izkušnjami v lokalni politiki in znanjem, sposobnostjo in vizijo v državni politiki. V Zagorju je bil z njeno pomočjo v mandatu te vlade zagnan prvi investicijski bum, čemur pritrjuje tako občina, kot gospodarstvo. Dr. Fortejeva pa je prepričana, da bi se v prihodnje dalo narediti še veliko več, predvsem na področju povezljivosti in turizma, v okviru katerega se lahko zagotovijo nova delovna mesta, ki jih po opuščanju rudnikov do danes v resnici še nismo nadomestili. S povečanjem kakovosti bivanja in izboljšanjem infrastrukture po mnenju dr. Forte lahko zajezimo val odseljevanja iz Zagorja. Vsekakor pa je treba poskrbeti, da bodo sredstva iz sklada za pravični prehod porabljena premišljeno in za konkretne ukrepe oziroma projekte, ki bodo na dolgi rok izboljšali stanje v Zasavju.

 

Povzeto po: (INTERVJU) Alenka Forte : »Ves čas se posebej zavzemam za primarno zdravstvo« v reviji Demokracija (22. april 2022)