Regionalni center za razvoj že več let izvaja program Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O. Program je namenjen mladim med 15. in 26. letom starosti, ki so izpadli iz rednega sistema šolanja, so brez izobrazbe in nekonkurenčni na trgu dela. V programu, v katerega se lahko vključijo kadarkoli tekom leta in so načeloma lahko vpisani do enega leta, dobijo podporo za dokončanje izobrazbe, reševanje raznih socialnih in drugih problematik ter podporo pri iskanju zaposlitve.

PUM-O je program katerega glavna učna metoda je projektno delo. Temeljni namen programa je razvijati vire moči za vključevanje na trg dela oziroma v izobraževanje, razvijanje poklicne identitete ter uspešna socialna integracija.

KDO VSE SE LAHKO VKLJUČI?

V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta, ki

  • imajo status brezposelne osebe in/ali
  • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve in/ali
  • niso pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe in/ali
  • niso vključeni v izobraževanje ali
  • so vključeni v izobraževanje, vendar se srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v  prekinitev šolanja (možnost sklenitve pedagoške pogodbe, po kateri dijak ohrani status in nadaljuje šolanje, vendar je vključen v program PUM-O, kjer dobi dodatno podporo in pomoč )

Udeleženci LAHKO IMAJO STATUS DIJAKA ALI ŠTUDENTA, na vključitev status ne vpliva, niti vključitev ne vpliva na status.

KAKO IN KDAJ POTEKA IZOBRAŽEVANJE?

Program poteka vse leto (tudi poleti), od ponedeljka do petka, ter sloni na interesih in potrebah vključenih mladih. Zajema 3 izvedbene oblike projektnega učenja:

  • izbirno projektno delo,
  • osebni učni projekti (učna pomoč, oblikovanje kariernega načrta, osebnostna rast),
  • interesne dejavnosti.

Udeleženci so med izobraževanjem deležni celostne podpore (sodelovanje s šolami, starši, delodajalci, CSD in drugi pomembni deležniki). Vsak udeleženec dobi tudi svojega mentorja, ki mu je na voljo za podporo v njegovi življenjski situaciji. Mladi se lahko v program vključujejo vse leto in je za njih brezplačen. Upravičeni so tudi do povračila potnih stroškov in dodatka za aktivnost za vsako uro sodelovanja v programu.

Vsebinska naravnanost programa je zajeta v treh modulih: modul kariernega načrtovanja in oblikovanja poklicne identitete, modul splošne poučenosti, modul osebnostne rasti in oblikovanja trajnostnih življenjskih slogov.

KAKO SE VPISATI V PUM-O?

Najprej se prijavite na ZRSZ (v evidenco brezposelnih ali v evidenco iskalcev zaposlitve). V zaposlitveni načrt pri svetovalki na ZRSZ se vpiše obiskovanje programa ter podpiše pogodbo z Zavodom. Na RCR (PUM-O Zagorje) izpolnite vpisni list.

Za več informacij lahko pokličete na telefonske številke 035660508 – Simona, 035660509 – Ida in 035660506 – Branka.