Vir fotografije: FB stran Komunale Trbovlje https://www.facebook.com/komunalatrbovlje/photos/a.2081100405535571/2081142585531353/

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. je razpisal prosto delovno mesto direktorja. Delovno razmerje se sklepa za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo / 2. bolonjsko stopnjo;
  • imeti najmanj deset let delovne dobe, od tega najmanj dve leti na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih ali nalogah;
  • obvladati angleški jezik;
  • ter imeti vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. življenjepis;
2. fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
3. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah;
4. dokazila o dosedanjih vodstvenih in organizacijskih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) da:

  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  • kandidatu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
  • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;

6. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc.

Poleg zgoraj navedenih dokazil mora kandidat k prijavi priložiti še program strokovnega dela in razvoja podjetja za štiriletno obdobje, za katero kandidira.

Če vas razpisano delovno mesto zanima in izpolnjujete navedene pogoje, pošljite pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »ZA RAZPIS«najkasneje do 30. 9. 2020.
Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Komunale Trbovlje ali spletni strani Občine Trbovlje.