Občina Litija tudi v letu 2017 sofinancira dejavnosti društev, kar je zelo spodbudno. V ta namen je občina predvidela sredstva v proračunu v enaki višini kot prejšnja leta. Zelo pomembno je, da se društva pravočasno prijavijo na razpis, zato smo se odločili, da pomagamo društvom na ta način, da jih opozorimo na razpise. Ob tem pa še poudarjamo, da je potrebno skrbno prebrati razpisno dokumentacijo, strokovno in natančno izpolniti vloge in se kasneje tudi strogo držati pogodbenih obveznosti.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2017

Razpis se zaključi: 14.4.2017 ob 12. uri!

V proračunu Občine Litija za leto 2017 so za namen predmetnega javnega razpisa v okviru proračunske postavke ‘1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva’ zagotovljena sredstva v višini 11.000 EUR.

 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Litija v letu 2017.

Razpis se zaključi: 14.4.2017 ob 12. uri!

Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oz. program sofinancirala največ do 80% vseh predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katere so bila dodeljena.

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v občini Litija.

Razpis se zaključi: 7.4.2017 ob 12. uri!

Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2017 in v LPŠ za leto 2017 ter znaša 250.000 EUR. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.

 

Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v občini Litija v letu 2017.

Razpis se zaključi: 7.4.2017 ob 12. uri!

Okvirna višina sredstev:

Humanitarna društva: 24.000 EUR

Rdeči križ: 11.000,00 EUR

Veteranska društva 3.000,00 EUR

 

Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017.

Razpis se zaključi: 7.4.2017 ob 12. uri!

Višina sredstev za razpisane programe v letu 2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2017 in znaša:

Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve: 87.000 EUR;

Kulturni domovi, objekti v KS: 20.000 EUR;

Stara sodnija – obratovalni stroški: 3.600 EUR.

 

Povezava na javne razpise občine Litija:

http://litija.si/za-obcane/razpisi-in-objave/

 

N.Z.