Občina Litija soglaša s predlagano varianto 3. razvojne osi le pod pogojem, da se posodobi obstoječa cestna povezava med Hrastnikom in Zidanim mostom. V nasprotnem primeru od nje, kot je razbrati, ne bo imela nič.

Ozko grlo glavne državne ceste G2-108

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor je skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za kopenski promet v oktobru 2016 organiziralo javno razgrnitev dopolnjene študije variant in dopolnjenega okoljskega poročila državnega prostorskega načrta  za državno cesto med AC A1 Maribor – Ljubljana in AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu.

Javna razgrnitev na območju vseh 3 koridorjev (Zasavski, sredinski, Kozjanski) je potekala na območju 20 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Braslovče, Prebold, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Šentjur, Dobje, Krško.

Javna razgrnitev, ki je potekala od 4. oktobra 2016 do 4. novembra 2016 na območju tistih izmed zgoraj naštetih občin, kjer poteka predlog najustreznejše variante – OPNVR v sredinskem koridorju – na območju 9 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto) je potekala tako, da so bile v teh občinah organizirane tudi javne obravnave.

Ministrstvi za okolje in prostor in ministrstvo za infrastrukturo sta skupaj z investitorjem in izdelovalcem državnega prostorskega načrta preučila pripombe in predloge javnosti in občin ter do njih zavzela stališča. V stališčih do pripomb z javne razgrnitve sta se opredelila do pripomb, podanih v času javne razgrnitve in jih upoštevala v največji možni meri.

MNENJE OBČINE LITIJE S POGOJEVANJEM ZA SOGLASJE ZA 3. RAZVOJNO OS:

»Občina Litija ugotavlja, da predlagana optimalna varianta srednje etape razvojne osi, ki povezuje Celje in Novo mesto, ni optimalna za Občino Litija, ker ni nobene predvidene ustrezne kvalitetne prometne povezave med Litijo in glavno traso 3. razvojne osi. Občina Litija bi soglašala s predlagano varianto pod pogojem, da bi se posodobila obstoječa cestna povezava med Zidanim mostom in Hrastnikom, ki je sedaj najbolj ozko grlo v prometni povezavi med Ljubljano, Zasavjem, Celjem in Novim mestom.«

ODGOVOR DRŽAVE LITIJI NA NJENE PRIPOMBE IN PREDLOG:

»Za ta odsek glavne ceste Hrastnik – Zidani Most – Radeče je že bil izdelan in sprejet Državni prostorski načrt (Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, trenutno pa je v teku razpis za projektno dokumentacijo. Ta cestna povezava, kakor tudi izgradnja (posodobitev) glavne ceste med Radečami in Sevnico, je bila sestavni del predloga ŠV – variante G2-n1 – I4 oziroma optimizirane variante – OPNVR.«