Fotografija simulacije projekta ŽP Litija B. Doblekar

Projekt obnove železniške postaje v Litiji, ki je bil potrjen in uvrščen med prednostne projekte že v času prejšnje vlade, se je – tako kot mnogi drugi – ustavil oziroma uvrstil na seznam čakajočih. Tri mesece je že minilo od izbire izvajalca, sklep pa čaka na podpis ministrice za infrastrukturo.  A sklep in pogodba se ne podpišeta in zato se dela ne pričnejo. Na to je opozoril občinski svetnik in nekdanji poslanec Boris Doblekar s svetniškim vprašanjem občini Litiji in ministrstvu oz. direkciji za infrastrukturo.

 

Svetniško vprašanje in pobuda občinskega in mestnega svetnika Borisa Doblekarja ter odgovor ministrstva oz. Direkcije za infrastrukturo v zvezi z obnovo litijske železniške postaje objavljamo v celoti:

“Zanima me, kako daleč je projekt ureditve železniške postaje Litija, ki sem ga predlagal in pomagal usklajevati še kot poslanec Državnega zbora Republike Slovenije.
Zanima me ali še vedno vsebuje vse elemente, ki smo jih dogovorili. Pred vsem kar se tiče dodatnega uvozno izvoznega tira za lokalne litijske vlake, povečanja in ureditve površine za parkiranje avtomobilov potnikov, rušenje starega skladišča, umestitev izvozne poti na krožišče pri trgovini Hofer, nove sanitarije, dvigala za invalide, urejeno obračališče in parkirišče za avtobuse, ureditev in priprava prostora za morebiten gostinski lokal…
Po usklajevanjih in dogovorih ter obljubah Ministrstva in Direkcije za infrastrukturo smo v proračunu države zagotovili sredstva in projekt je bil uvrščen v NRP. Ker je pri projektu sodelovala tudi občina, me zanima kdaj in v kakšnem obsegu se bo začela obnova oz. modernizacija litijske železniške postaje in kdaj bo projekt zaključen?
V kolikor se stvari premikajo prepočasi in ne v skladu s časovnico, dajem pobudo, da občina Litija ustrezno opozori državo, da se bo projekt, ki je pripravljen in je šel čez dolgo ter zahtevno proceduro, začel čim hitreje in tudi čim prej zaključil. Zadnji čas je, da Litija dobi urejeno železniško postajo z zadostnim številom parkirišč in vsemi ostalimi posodobitvami, tako kot je bilo dogovorjeno, začrtano in obljubljeno.”

Odgovor Občine Litija: Vprašanje v zvezi z izvedbo predmetnega projekta smo posredovali investitorju, in sicer na Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice.

Odgovor občinskemu svetniku s strani ministrstva oz. direkcije za infrastrukturo pa je sledeči:

Ureditev železniške postaje Litija

Ocenjena vrednost: 14 mio. EUR. EU sredstva – Instrument za povezovanje Evrope (IPE): 4,76 mio. EUR.

V teku je javno naročilo za izvedbo del (pregled ponudb). Pričetek del je predviden jeseni 2023.

Na železniški postaji Litija je predvidena gradnja dodatnega tira, ki bo namenjen za ustavljanje potniških vlakov na relaciji Litija–Ljubljana, gradnja dveh novih otočnih peronov vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table, itd.). Predvidena je tudi ureditev obstoječega podhoda (vgradnja dvigal) za dostop na peronsko infrastrukturo za funkcionalno ovirane in invalidne osebe ter gradnja novih javnih sanitarij in ureditev nadstrešnic pred postajnim poslopjem. Prav tako je predvidena ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže. Z Občino je usklajeno, da se ob železniški postaji uredi parkirišče s približno 192 parkirnimi mesti in avtobusno postajališče z obračališčem.

Postopek javnega naročila je končan, čaka samo še na sklep o izbiri izvajalca, vendar na Ministrstvu za infrastrukturo še ni prišlo do te odločitve, zaradi nove situacije, ki so jo v državi povzročile poplave.

Boris Doblekar je občinski svetnik Občine Litija s strani stranke SDS in zato bo SDS Litija še naprej budno bdela nad usodo projekta in še enkrat več zahtevali, da se nemudoma nadaljuje tako kot je bil v prejšnjem mandatu Janševe vlade in poslanca Borisa Doblekarja zastavljen. Ob tem je nujno poudariti tudi, da je v letih truda pri projektu ob Občini in poslancu ter mestnemu ter občinskemu svetniku Borisu Doblekarju, zelo aktivno sodeloval tudi takratni občinski svetnik in podžupan Filip Fele. Takratni poslanec se je ob Litiji zavzemal tudi za obnovo postaj Kresnice, Jevnica in Sava ter tudi za izven nivojsko križanje z železnico v Kresnicah in Jevnici. Le želimo si lahko, da bi se projekt čimprej uspešno premaknil proti zaključku.