Z aktualnim zagorskim županom Matjažem Švaganom iz združenja Zagorje gre naprej se bodo na novembrskih lokalnih volitvah za županski stolček pomerili še trije tekmeci, in sicer Slavko Jelševar iz SLS, Bojan Simončič iz NSi in Željko Železnik iz SD. Vsi štirje kandidati se zavzemajo za večjo kakovost bivanja v Zagorju ob Savi.

SLAVKO JELŠEVAR

Jelševar bi osrednjo pozornost namenil razvoju gospodarstva in pomagal pri ustvarjanju dobro plačanih delovnih mest. Zagotavljal bi pogoje za razvoj podjetij, obrti, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti.

Uvedel bi tudi projekt energetsko neodvisne občine Zagorje ob Savi, kjer bi v prvi fazi zagotovil energetske vire, ki bodo zadostovali za gospodinjsko porabo električne energije.

Obnovil bi Medijske toplice s postavitvijo ekskluzivnih term v stilu časa Janeza Vajkarda Valvasorja, ki bodo povezane z obnovljenim Medijskim Gradom, kjer bi se izvajale grajske poroke.

BOJAN SIMONČIČ

Simončič bi se V primeru zmage prav tako lotil ureditve Medijskih toplic, ki bi morale po njegovem prepričanju postati javno kopališče, na Izlakah bi zgradil čistilno napravo, turistično prepoznavnost Zagorja pa bi povečal z razvojem kmečkega in športnega turizma.

Mladim bi zagotovil privlačno bivalno okolje z gradnjo neprofitnih stanovanj ter izboljšal bi komunikacijo med občino in občani, saj meni, da je treba delovanje občine približati ljudem.

Lotil bi se zmanjševanja škodljivih emisij individualnih kurišč in tranzitnega prometa, uredil bi tudi obstoječi promet, za enakomernejši razvoj občine pa ocenjuje, da je treba pridobiti dodatna sredstva za urejanje okoliških vasi.

MATJAŽ ŠVAGAN

Švagan, ki občino vodi že od leta 1994, bi uvedel brezplačen javni prevoz za upokojence, zagotovil bi dovolj mest za otroke v javnih vrtcih, novorojenčkom bi namenil enkratno denarno pomoč, otrokom iz socialno šibkih družin pa bi nakupil šolske potrebščine in omogočil brezplačno letovanje na morju.

Uredil bi tudi ekonomsko-poslovne cone, zagotovil štipendije za deficitarne poklice, vzgojno-izobraževalnim zavodom pa oskrbo s hrano, pridelano v Zagorju. Zagotovil bi subvencije za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, opuščeno rudarsko skladišče pa bi preuredil v turistično zanimivost.

Zavzema se tudi za izposojo električnih koles, modernizacijo lokalnih in krajevnih cest, širitev komunalne infrastrukture ter popolno prenovo železniške postaje, za avtodome pa bi uredil več postajališč.

ŽELJKO ŽELEZNIK

Železnikov volilni program temelji na šestih točkah, s katerimi bi občino čim bolj približal občanom. Temelj za to pa je neposredna demokracija. V ta namen bi uvedel participatorni proračun za večjo vključenost lokalne skupnosti in bi do leta 2022 v ta namen zagotovil dva odstotka proračuna.

Izgradil bi brezplačno omrežje brezžičnega interneta na celotnem območju treh strnjenih naselij, podprl bi tudi izgradnjo širokopasovne infrastrukture, primerne 21. stoletju, do vseh okoliških vasi z javno-zasebnim partnerstvom.

Ob izgradnji kolesarskesteze od železniške postaje do Orehovice bi Železnik postavil kolesarskapostajališča po vzoru Ljubljane, zagotovil bi brezplačni komunalni prispevek za novogradnje in tako povečal priseljevanje v Zagorje ob Savi.

 

 

 

 

vir: STA