Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Z Eko skladovim javnim pozivom lahko občani občine Zagorje in Trbovlje med drugim pridobite nepovratne finančne spodbude za priključitev starejše eno – ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na posamezno stanovanje.

Za katere nove naložbe se lahko občani še potegujejo za nepovratna sredstva?

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

 1. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 3. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 4. priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 5. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
 6. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 7. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 9. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
 10. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 11. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 12. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Več, ko boste investirali, več lahko dobite in posledično seveda tudi več privarčujete!

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti stanovanjski stavbi.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.000.000,00 EUR, pri čemer je 5.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.