Občinski svet Občine Litija je na svoji 16. redni seji dne 7. 6. 2017 sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranem varstvu otrok. Edina sprememba je ta, da se omenjeni Pravilnik  podaljša še za naslednje šolsko leto 2017/2018.

vir: arhiv Vrtec Litija

Na podlagi sprejetega pravilnika, so do subvencioniranja upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

  • da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija,
  • da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
  • da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
  • da so skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litije v rednem razpisnem roku vrtcem oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
  • da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta,
  • da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km. Pod naselje stalnega prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.

Za pridobitev subvencije je potrebno predložiti tudi dokazilo o dejanskem varstvu otrok. Starši, ki za svojega otroka dejansko plačujejo »privat« varstvo (zasebni vzgojitelj, varuh predšolskih otrok, vrtec brez koncesije,…), bodo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev prejeli 100 EUR mesečne subvencije, medtem ko tisti, ki pa takega varstva ne bodo izkazali z ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino (varstvo doma oz. pri sorodnikih), pa bodo prejeli 50 EUR mesečne subvencije. Subvencije ni mogoče uveljavljati med šolskim letom, to je po 1.9. tekočega leta, ne glede na to, če je otrok izpolnil predpisani starostni pogoj za sprejem v vrtec in če so starši od vrtca med šolskim letom po 1.9.2017 dobili zavrnjeno vlogo za sprejem v vrtec.

Upravičenci bodo pravico do subvencije za novo šolsko leto

uveljavljali z oddajo vloge, ki se nahaja na spletni strani občine http://www.litija.si oziroma jo lahko dobijo na Občini Litija, Jerebova ulica 14, Litija. Vlogi bo potrebno priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev oz. zakonitega zastopnika in potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto, v primeru, da imata starša status dijaka oziroma študenta. K vlogi je potrebno predložiti tudi ustrezno pogodbo ali drugo verodostojno listino o zasebnem varstvu otroka.

Subvencije se bodo upravičencem dodelile za šolsko leto 2017/18 in sicer od naslednjega meseca dalje, ko bodo oddali popolno vlogo in izpolnjevali vse pogoje.