Občini Šmartno pri Litiji za del poslovanja v letu 2016 mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je poslovanju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna, zaključnega računa proračuna in izvrševanje proračuna, izreklo mnenje s pridržkom. Podalo ji je priporočila za izboljšanje poslovanja.

Revidirali so pravilnost poslovanja občine v delu, ki se poleg proračuna nanaša tudi na delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje.

Občina ni pripravila proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 po funkcionalni klasifikaciji, obrazložitve proračuna za leto 2016 pa niso popolne, navaja računsko sodišče v reviziji.

Nadalje ugotavlja, da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov. Z izvedbo dveh postopkov javnega naročanja za istovrstna dela pa je vrednost javnega naročila razdelila in se izognila postopku javnega naročanja.

Z odplačilom dolga in obveznosti na podlagi dogovorov o obročnem odplačilu je za 0,9 odstotne točke oziroma 41.093 evrov presegla zakonsko dovoljeno mejo odplačil. Dolgoročno pa se je zadolžila za obveznosti, ne da bi upoštevala predpisane postopke in namene, za katere dolgoročna zadolžitev ni dovoljena.

Objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija na področju športa nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov. Sklepe o izbiri prejemnikov sredstev je izdal tajnik občine, ne da bi ga župan pooblastil za to. Prejemniku sredstev na področju športa pa so izplačali sredstva v skupnem znesku 9441 evrov še pred javnim razpisom in sklenitvijo ustrezne pogodbe.

Občina tudi ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, kar je v neskladju z Zakonom o javnih financah.

Občina prav tako ni sprejela lokalnega programa za kulturo niti ni opredelila javnega interesa na področju kulture. Prejemniku sredstev na področju kulture pa je dodelila sredstva v skupnem znesku 645 evrov brez javnega razpisa.

Občini Šmartno pri Litiji Računsko sodišče priporoča, da…

  • okrepi notranje kontrole pri pripravi proračuna in zaključnega računa proračuna ter več pozornosti nameni določanju ciljev in strategij ter spremljanju njihovega doseganja;
  • okrepi notranje kontrole pri zagotavljanju pravočasnega plačevanja obveznosti iz proračuna;
  • okrepi notranje kontrole pri izvedbi javnih naročil;
  • okrepi notranje kontrole pri dodeljevanju tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam z javnim razpisom oziroma javnim pozivom;
  • okrepi notranje kontrole pri pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine.