Občina Trbovlje bo v letošnjem letu starejšim občanom subvencionirala varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma v obliki mesečne subvencije. Občina bo odobrila subvencijo na podlagi zaporednih prijav, ter vseh izpolnjenih pogojev do porabe celotnega proračuna.

POGOJI ZA SUBVENCIJO

Do subvencije so upravičeni državljani RS, ki imajo stalno prebivališče v Trbovljah in so starejši od sedemdeset let in bivajo same oziroma bivajo v širši družini in so zaradi službenih ali drugih neodložljivih zdravstvenih obveznosti odsotni od doma. Do subvencije so upravičene tudi osebe s kroničnimi boleznimi, invalidne osebe, gluhi in naglušni, ter slepi in slabovidni ali pa osebe s starostnimi znaki (npr. demenca), ki jih navedejo njihovi svojci.

VIŠINA SUBVENCIJE

Za subvencije servisa OTA so dodeljena sredstva v višini 5.000, 00 evrov. Upravičencem bo dodeljena mesečna subvencija v višini 10 EUR za obdobje, ki bo določeno v pogodbi med upravičencem in izvajalcem te storitve. Subvencija ne bo mogla biti višja od mesečnega stroška storitve in ne velja za priključnino ali pa stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

KRAJ, NAČIN IN PRIJAVE

Razpisna dokumentacija bo do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019 dosegljiva na spletni strani občine Trbovlje (www.trbovlje.si) ter v sprejemni pisarni 3 b na sedežu občine (Mestni trg 4, 1420 Trbovlje).

Vloge morajo biti posredovane pisno po pošti ali oddane osebno v že prej omenjeni pisarni. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo boste vloge lahko popravili v roku 8 dni. Odločitve bo občina sporočila v roku 30 dni po prejemu vlog.

Vsi zainteresirani si lahko več informacij pridobite na Oddelku za finance, proračun in družbene dejavnosti Občine Trbovlje, kontaktna oseba pa je Maja Camplin Tahirovič (03 562 79 33) v času uradnih ur.