POSLOVNI SUBJEKTI ZASAVSKE REGIJE V LETU 2016

vir: pixabay

AJPES Izpostava Trbovlje je pripravila poročilo o gibanju števila poslovnih subjektov v Zasavski regiji v letu 2016. V Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES, je sicer vpisanih prek 205.000 poslovnih subjektov, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti in imajo sedež v Republiki Sloveniji, njihovi podatki pa so javno dostopni na spletni strani AJPES http://www.ajpes.si/prs/.

V poslovni register je bilo na dan 31.12.2016 v vpisanih 4.055 poslovnih subjektov , ki imajo svoj sedež v eni izmed štirih občin Zasavske regije (Hrastnik, Litija, Trbovlje in Zagorje ob Savi), 2 % več kakor na zadnji dan leta 2015. V Zasavski regiji ima svoj sedež le 2,0 % vseh poslovnih subjektov, ki so vpisani v poslovni register pri AJPES. Med  zasavskimi poslovnimi subjekti je skoraj polovica (47 %) samostojnih podjetnikov, 27,5 % gospodarskih družb, 14,5 % društev, ostali poslovni subjekti pa sodijo med pravne osebe javnega in zasebnega prava ter druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.

Slika 1: Deleži posameznih skupin poslovnih subjektov Zasavske regije v letu 2016

Največ zasavskih poslovnih subjektov je bilo registriranih v Litiji in Zagorju ob Savi, v vsaki občini okrog 30 %, v Trbovljah 28 % in  v Hrastniku 12 %. Največ gospodarskih družb Zasavske regije ima sedež v Trbovljah, samostojni podjetniki so najštevilčnejši v Litiji, društva pa v Zagorju ob Savi.

Slika 2: Število poslovnih subjektov po skupinah in po občinah Zasavske regije v letu 2016

V letu 2016 se je v  Zasavju na novo registriralo 373 poslovnih subjektov, 17 manj kakor v letu 2015, izbrisalo pa se je 310 poslovnih subjektov, 60 manj kakor v letu 2015.  V lanskem letu se je najbolj povečalo število samostojnih podjetnikov, za 48, in število gospodarskih družb, za 38.

Največ poslovnih subjektov se je v lanskem letu registriralo v občini Litija (124), od tega 100 samostojnih podjetnikov in 18 družb.  Več kot 100 poslovnih subjektov se je v lanskem letu registriralo tudi v Zagorju ob Savi (106, od tega 69 podjetnikov, 15 družb in 12 društev) in Trbovljah (105, od tega 73 podjetnikov in 20 družb). V Hrastniku je bilo v lanskem letu 38 novoustanovljenih subjektov.

V letu 2016 je bilo v Zasavju začetih 20 stečajnih postopkov poslovnih subjektov (1,7 % vseh v Sloveniji), 1 postopek poenostavljene prisilne poravnave in 1 postopek prostovoljne likvidacije. Zaradi stečaja je bilo v lanskem letu  izbrisanih 20 zasavskih poslovnih subjektov, od tega 14 gospodarskih družb, 5 samostojnih podjetnikov in 1 pravna oseba zasebnega prava.

Izpostava Trbovlje