Za težko pričakovano cesto Hrastnik-Zidani Most in spremenjeno traso ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče, ki bosta zagotovili hitrejšo in varnejšo povezavo osrednje Slovenije s Posavjem, trenutno potekajo odkupi zemljišč in objektov. V pripravi je tudi dopolnitev državnega prostorskega načrta, so povedali na direkciji za infrastrukturo. Pojasnili so tudi, da bodo dela potekala etapno. Predvideno je, da se bo gradnja prve etape, ki zajema gradnjo mostu čez Savo v Hrastniku z navezavo na obstoječo cesto, začela leta 2022 in končala leto dni pozneje. Vrednost skupne naložbe na direkciji ocenjujejo na 120 milijonov evrov.

 

V sklopu rekonstrukcije ceste, ki trenutno poteka po levem bregu Save in je, čeprav nedavno posodobljena, na mestih tako ozka, da je potreben izmeničen promet, je predvidena gradnja enega križišča in šestih priključkov, zgradili bodo tudi štiri deviacije cest dolžine do 700 metrov, tri mostove čez Savo v dolžini od 132 do 235 metrov, 36 prepustov širine od enega do pet metrov ter tri nadvoze prek železniške proge Zidani most-Ljubljana.

V načrtu je tudi opustitev in rekultivacija treh obstoječih nivojskih prehodov prek železniške proge, ureditev obstoječega podvoza pod železnico do ulice Za Savo v Hrastniku, gradnja podporne in oporne konstrukcije na celotni trasi ceste višine do devet metrov ter ureditev avtobusnih postajališč na začetku trase v Hrastniku, Krnicah in Šavni Peči.

Spremljajoča rekonstrukcija državne ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče medtem predvideva gradnjo enega križišča in treh priključkov, zgradili bodo tudi most čez reko Savo dolžine 160 metrov, obstoječa podvoza pod železniško postajo Zidani Most bodo nadomestili z novima, v načrtu je tudi gradnja nadvoza čez tovorno postajo Zidani Most ter gradnja podporne in oporne konstrukcije.

Direkcija za infrastrukturo je navedla, da je osnovni cilj načrtovane ureditve ceste Hrastnik-Zidani Most izboljšanje prometne varnosti, saj obstoječa cesta zaradi neustreznih elementov ceste, preozkega vozišča, prenizkih in preozkih podvozov ter nivojskih križanj z železnico predstavlja ozko grlo in ne zagotavlja nemotenega in varnega prometa.

Projekt je sicer povezan z načrtovano gradnjo hidroelektrarne (HE) Suhadol, ene od treh predvidenih zasavskih HE na srednji Savi, zato je že dana pobuda za spremembo državnega prostorskega načrta, v katerega je vključena tudi sprememba lokacije hidroelektrarne. Za to, da bi projekt HE na srednji Savi sploh stekel, je sicer najprej treba skleniti koncesijsko pogodbo, kar se pričakuje že dolgo časa. Tudi zaradi tega je časovnica tega velikega energetskega projekta premaknjena precej v prihodnost.

Bo pa spomladi, če ne bo preveč zapletov pri izboru izvajalca, stekla rekonstrukcija ceste Zidani Most-Radeče. V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija najbolj kritičnega odseka ceste v dolžini 1,2 kilometra, kjer je precej načeta prometnica stisnjena med železniško progo Zidani most-Dobova in reko Savo.