Vir fotografije (prostovoljki Diana in Linda ter dijaki 4.c): arhiv GESŠ Trbovlje

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje so klasično učenje nemškega jezika dopolnili s sodelovanjem z dvema prostovoljkama iz Nemčije, ki sta z dijaki višjih letnikov komunicirali v njunem jeziku in jim tako omogočili bolj sproščeno osvajanje besedišča, boljšo izgovorjavo in dodatne ure nemščine, ki pa niso izvedene s strani učitelja. O projektu je za Gobecnews, ki nam je podatke posredoval, nekaj več povedala profesorica Marjetka Kafel. 

GESŠ Trbovlje je v sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje (ZMŠT) ponovno sodelovala v projektu Evropska solidarnostna enota. Prostovoljka Diana iz Mannheima v Nemčiji se nam je pridružila že februarja, v marcu pa še Linda iz Hamburga. Njuno delo na šoli je vodila Marjetka Kafel, profesorica nemščine. V ospredju so bile dejavnosti, povezane s poučevanjem nemščine, zlasti v pogovornem delu. Prostovoljki sta pod vodstvom profesorice pripravljali dodatna gradiva in predstavitve, kar sta koristno uporabili pri učnih urah. Skozi usmerjene pogovore z dijaki sta prispevali k utrjevanju učne snovi in jih spodbujale h komuniciranju. Ob živahnih dialogih so se dijaki bolj sproščeno osredotočili na razumevanje povedanega in tudi izgovorjava je bila pravilnejša. Še posebej velja izpostaviti njuno delo v manjših skupinah z dijaki 3. in 4. letnikov. Z njimi je zlasti Diana izvajala dodatne pogovorne ure o temah, ki zanimajo mlade in so jim blizu. Cilji teh pogovornih srečanj so bili, da so se dijaki sprostili v komuniciranju v nemščini, bili enakovredni sogovorniki, jasno izražali mnenja in se spontano odzivali na sogovornike. Z dijaki 4. c sta izpeljali še miniprojekt na temo »Prihodnost Evrope«: razmišljali so o prihodnosti Evrope in o možnih smereh razvoja življenja, družbe, tehnologij, zaščite okolja, preskrbe s hrano in z energijo, o plačilnih sredstvih in tudi o modi. Sočasno so tako širili besedišče v nemščini, se urili v govornem nastopanju, uporabljali pravilne jezikovne strukture ter izdelovali predstavitvene letake. Obe nemški govorki sta bili v izbranih temah izvrstni sogovornici in spodbuda ter pomoč našim dijakom pri iskanju ustreznih izrazov, da so lahko ubesedili svoje misli v nemščini. Vsekakor je za dijake GESŠ Trbovlje neprecenljivo, da lahko ob ustrezni vsebini in v primernem besedišču komunicirajo z naravnimi govorci jezika. Delo v naši sredini je bilo koristno tudi za obe prostovoljki. Pridobili sta dragocene izkušnje in obilo samozavesti. Spoznali sta naš način življenja in seveda tudi šolski sistem ter način poučevanja tujega jezika. Z življenjem pri nas sta bili zelo zadovoljni, posebej pa navdušeni nad našo pripravljenostjo nesebično nuditi pomoč, kar sta v zahvali ob slovesu še posebej poudarili.