Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Hrastnik v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna. Ker občina proračuna in rebalansa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, ji je sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Prav tako je sodišče občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, je zapisano na spletnih straneh sodišča.

Kot je ugotovilo sodišče, splošni in posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2016 ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih niso bili popolni. Župan Hrastnika Miran Jerič ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti.

Občina ni pripravila niti poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016. Župan je prepozno poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna, ki se sicer nanaša na daljše obdobje od predpisanega, ter prerazporedil sredstva v neskladju z internim aktom. Občina pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, je ugotovilo računsko sodišče.

Na področju javnih naročil od izvajalca hrastniška občina ni pridobila finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. S sklenitvijo pogodbe je prevzela obveznosti, za katere v času sklenitve pogodbe ni imela zagotovljenih sredstev v proračunu občine. V dveh primerih pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika ni pridobila izjave oz. podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter v šestih primerih v naročilnico oz. v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Po domače pri financiranju športa

Pri postopku dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam na področju športa razpisna dokumentacija in zapisnik o odpiranju vlog nista vsebovala vseh obveznih sestavnih delov, zapisnika o odpiranju vlog in predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali vsi člani strokovne komisije, iz dokumentacije o postopku dodelitve sredstev pa ni razvidno, kako so bila pri vrednotenju prispelih vlog upoštevana merila, določena v javnem razpisu.

Brez meril do izbire prejemnikov sofinanciranja

Objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija za sofinanciranje izvedbe prireditev posebnega pomena ter za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev.

Strokovna komisija za sofinanciranje izvedbe prireditev posebnega pomena ni pripravila zapisnikov o odpiranju vlog in predlogov prejemnikov sredstev. Strokovna komisija za sofinanciranje društev, združenj, neprofitnih organizacij in humanitarnih organizacij ni vodila zapisnika o odpiranju vlog, predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali vsi člani strokovne komisije.

Brez razpisov in pogodb

Šestim nepridobitnim organizacijam na različnih področjih delovanja je občina dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, trem nepridobitnim organizacijam na različnih področjih delovanja pa je dodelila sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

Na področju zadolževanja od javnega zavoda, katerega soustanoviteljica je, do sredine januarja leta 2017 pa občina ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti na dan 31. december leta 2016.