Občina Šmartno pri Litiji je objavila Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa za leto 2018. Izvajalci in posamezniki, ki se bodo prijavili na razpis, bodo imeli na voljo okvirno 65.000 evrov.

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

ŠPORTNI PROGRAMI

– prostočasna (interesna) športna vzgoja otrok in mladine,

– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– kakovostni šport in vrhunski šport,

– šport invalidov,

– športna rekreacija.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

– delovanje športnih organizacij.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

– športno-rekreativne prireditve.

Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2018. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki imajo sedež v občini Šmartno pri Litiji (izjema je šport invalidov v društvih,  ki imajo vsaj 1/3 članov iz Občine Šmartno pri Litiji).

ROKI ZA PRIJAVO IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 25.5.2017.

V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

Pomembno je, da so vloge oddane pravočasno, da so ustrezno naslovljene in pravilno izpolnjene, vključno z vsemi prilogami in morebitnimi dopolnitvami po dodatnem pozivu občine!