V Uradnem listu RS objavljeni Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 med drugim predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ga bo izplačal 11. januarja 2021.

Do solidarnostnega dodatka so upravičeni vsi upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod v znesku 714 evrov ali manj.

Dodatek bo izplačan v treh različnih zneskih:

– za tiste upokojence, ki prejemajo pokojnino v višini do 510,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov, 

– tistim upokojencem, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612,00 evrov, bo nakazan solidarnostni dodatek v višini 230,00 evrov,

– upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714,00 evrov, pa bo izplačan solidarnostni dodatek v višini 130,00 evrov.

Poleg upokojencev so do solidarnostnega dodatka v enakih višinah upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj.

Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je prejemnik dobil v mesecu decembru 2020.

Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Tisti upokojenci, ki prejemajo tujo pokojnino in zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, do izplačila solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka bodo o nakazilu prejemkov prejeli tudi obvestilo.

V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za mesec januar 2020 (na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2020). Višina solidarnostnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, do izplačila solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Znesek izplačanega solidarnostnega dodatka se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku in ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.