»Priložnost zamujena, ne vrne se nobena«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 23. junija lani objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 evrov. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
  • za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,
  • za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.

Skratka, ne odlašajte s prijavo in zamudite roka!

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018. Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih in sicer vsak drugi torek v mesecu.