Občina Hrastnik je 8. januarja objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018. Vsak evro pride še kako prav pri opravljanju kmetijske dejavnosti, zato ne gre zamuditi priložnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018. Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki na območju Hrastnika opravljajo primarno kmetijsko dejavnost ali predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ali se ukvarjajo z določenimi nekmetijskimi dejavnostmi.

vir: Pixabay

Namen razpisa je spodbujanje investicij, ki bodo prispevale k razvoju kmetijstva in podeželja ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti kmetijstva v Hrastniku ter razvijanju novih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Višina sredstev

Znesek razpisanih nepovratnih denarnih sredstev znaša 16.000,00 €. Sredstva za leto 2018 so zagotovljena v občinskem proračunu.

Sredstva za leto 2018 v višini 16.000,00 € se razpisujejo za pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Prijava in razpisni rok

Poziv za javni razpis se prične 8. Januarja 2018 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do dne 7. februarja 2018 do 12. ure, ne glede na način dostave vloge. Dokazila o realizaciji in izvedbi plačil zadev, ki so predmet javnega razpisa, morajo biti oddana najkasneje do ponedeljka, 3. septembra 2018 do 15. ure.