Zagorje: Ekonomska cona Selo naj se razširi na zgornji nivo!?

Zagorski občinski svetnik Alojz Slavko Jelševar je  ob izgradnji ekonomske poslovne cone Selo v svetniški pobudi zapisal, da se je zadeva nadgradila z ureditvijo območja tehnološkega letalskega parka, ter dodal, da glede na to, da morajo biti oprijemljiva delovna mesta in da bo s prihodom podjetja Termit obrtna cona skoraj že 2/3 zasedena, daje predlog, da se ekonomska cona razširi na zgornji nivo.

 

foto: arhiv Občina Zagorja ob Savi

Odgovor svetniku zagorske občinske uprave povzemamo v celoti:

»Zgornji plato nad Obrtno industrijsko cono Selo je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi v podrobnejši namenski rabi prostora opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti.

Območje predstavlja vmesni »tampon« med območjem zelenih površin s športno rekreacijskim območjem Evroparka in območjem za industrijo z Obrtno industrijsko cono Selo. V območjih centralnih dejavnosti je določena III. stopnja varstva pred hrupom z dopustnimi posegi, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa.

V območjih proizvodnih dejavnosti je določena IV. stopnja varstva pred hrupom in so dopustni posegi v okolje, ki so lahko bolj moteči zaradi povzročanja hrupa, tako da bi bila sprememba podrobnejše namenske rabe v območje za industrijo v neposrednem kontaktu z območjem zelenih površin kot območjem za šport in rekreacijo strokovno neutemeljena ter bi dolgoročno povzročala konflikte v prostoru.

Južna terasa pri uvozu na rekreacijsko območje Evroparka oz. zgornji plato nad Obrtno industrijsko cono Selo je v Ureditvenem načrtu opredeljena za sejemsko prireditveno dejavnost s prireditvenim objektom z odrom, garderobami, sanitarijami, skladiščnimi in drugimi prostori, prireditveno ploščadjo, večnamensko ploščadjo za sejme, prireditve, igre z žogo in poligon za rolkanje ali drugo športnorekreacijsko dejavnost ter parkirišča.

Prav zato, ker je po Ureditvenem načrtu predvidena gradnja javnih objektov za namen športa in kulture, je bil po 16. b. členu Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/2010-UPB2 in 56/2010) možen neodplačen prenos lastninske pravice teh zemljišč na Občino Zagorje ob Savi, pri tem, da ima Občina Zagorje ob Savi prepoved odsvojitve prenesenega premoženja za obdobje, ki ne sme biti krajše od 30 let,« je v odgovoru v imenu občinske uprave zapisala Tatjana Podbregar.