Podatki iz letnih poročil, ki so jih družbe iz Zasavske regije predložile za leto 2016, kažejo na ponovno izboljšanje rezultatov poslovanja. V letu 2014 so zasavske družbe po nekajletnem negativnem trendu poslovanja poslovale z neto čistim dobičkom v znesku 26.922 tisoč evrov, v letu 2015 pa ponovno izkazale neto čisto izgubo v višini 1.542 tisoč evrov. V letu 2016 so zasavske družbe izkazale neto čisti dobiček v znesku 32.099 tisoč evrov, kar je največ v zadnjih 10 letih.

LITIJA DVIGUJE POVPREČJE V ZASAVSKI REGIJI

Družbe iz občine Litija, ki se je Zasavski regiji pridružila v letu 2015, so pripomogle k temu, da so rezultati poslovanja družb Zasavske regije boljši, kot smo jih predstavljali v prejšnjih informacijah, ko ta občina še ni bila del Zasavske regije.

Višino čistega dobička, čiste izgube in neto čistega dobička oziroma neto čiste izgube zasavskih družb v letih od 2006 do 2016 prikazuje naslednji grafični prikaz:

NAJVEČ GOSPODARSKIH DRUŽB V TRBOVLJAH, NAJVEČ ZAPOSLENIH V DRUŽBAH PA V ZAGORJU

Največ zasavskih družb (364 oziroma 35,7 %), ki so predložile letno poročilo za leto 2016, je imelo sedež v občini Trbovlje. Te družbe so imele 22,9 % zaposlenih, ustvarile pa so 30,9 % čistih prihodkov od prodaje. Največ zaposlenih, 36,9 %, je imelo 256 družb s sedežem v občini Zagorje ob Savi. Te družbe so ustvarile 33,8 % vseh čistih prihodkov od prodaje in kar 44,6 % vseh čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu. V občini Litija so bile 303 družbe z 21,0 % vseh zaposlenih, ki so ustvarili 20,7 % čistih prihodkov od prodaje. 97 družb iz občine Hrastnik je imelo 19,2 % vseh zaposlenih in ustvarilo 14,6 % čistih prihodkov od prodaje.

SAMOSTOJNI PODJETNIKI ZAPOSLUJEJO NAJVEČ V GRADBENIŠTVU, NAJVEČ PRIHODKOV V TRGOVINI

Največ zasavskih podjetnikov, 283 oziroma 19,9 % vseh, je bilo s področja gradbeništva. Pri teh podjetnikih je bilo tudi največ zaposlenih, 25,3 %, ustvarili pa so 20,2 % vseh prihodkov in največ neto podjetnikovega dohodka, 20,4 %. Največ prihodkov, 25,1 %, je ustvarilo 250 podjetnikov s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, ki so imeli 17,0 % vseh zaposlenih, ugotovili pa so 16,5 % neto podjetnikovega dohodka. Podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti so ustvarili 14,1 % vseh prihodkov in 17,4 % neto podjetnikovega dohodka, imeli pa so 16,9 % vseh zaposlenih.

S spremembo klasifikacije statističnih teritorialnih enot v letu 2015, ko se je zasavski statistični regiji priključila tudi občina Litija, se je število podjetnikov v Zasavski regiji povečalo skoraj za tretjino.15 Največ zasavskih podjetnikov, ki so predložili letna poročila za leto 2016, je imelo sedež v občini Litija, 464 ali 32,7 % vseh v Zasavju. Imeli so tudi največ zaposlenih, 33,8 % in ustvarili največ, 33,5 % vseh prihodkov. 423 podjetnikov iz občine Zagorje ob Savi je imelo 30,7 % vseh zaposlenih, ustvarili so 33,0 % vseh prihodov. Občina Trbovlje je imela 360 podjetnikov z 26,7 % zaposlenih, dosegli so 23,4 % vseh prihodkov zasavskih podjetnikov. Iz občine Hrastnik je bilo 173 podjetnikov, ki so z 8,8 % zaposlenimi ustvarili 10,2 % vseh prihodkov.

NAJVEČ NETO PODJETNIKOVEGA DOHODKA IN DODANE VREDNOSTI V LITIJI

Največ neto podjetnikovega dohodka, 37,7 %, so ustvarili podjetniki iz občine Litija, 29,5 % podjetniki iz občine Zagorje ob Savi, 21,7 % podjetniki iz občine Trbovlje, 11,1 % pa podjetniki iz občine Hrastnik. Neto podjetnikov dohodek se je v primerjavi z letom 2015 povečal v vseh štirih občinah, najbolj v občini Litija, za 36 %, in v občini Hrastnik, za 10 %.

Tudi neto dodano vrednost so ugotovili podjetniki iz vseh štirih občin, največ v občini Litija, 36,7 %, in Zagorje ob Savi, 31,7 %. V primerjavi z letom 2015 se je najbolj povečala pri podjetnikih iz Litije, za 15 %.

DELUJOČIH OSEM ZADRUG, ZAPOSLJUJEJO 120 DELAVCEV

V Zasavski regiji deluje le 8 zadrug, 2,0 % vseh slovenskih. Zasavske zadruge so imele v letu 2016 19.869 tisoč evrov prihodkov in 19.810 tisoč evrov odhodkov. Prihodki in odhodki so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 1 %. V zasavskih zadrugah je bilo 120 zaposlenih, 2 manj kakor v letu 2015. 6 zadrug je po velikosti sodilo med mikro zadruge, 1 med majhne in 1 med srednje zadruge.

Zasavske zadruge so v letu 2016 ugotovile 58 tisoč evrov neto čistega dobička, 4 % manj kakor v letu 2015 in 2.533 tisoč evrov neto dodane vrednosti, 3 % več kakor v letu 2015. Slovenske zadruge so v letu 2016 ugotovile neto čisto izgubo v znesku 405 tisoč evrov.

3 zadruge so imele svoj sedež v občini Litija, 3 v občini Trbovlje in 2 v občini Zagorje ob Savi. V zadrugah s sedežem v Litiji je bilo 87 zaposlenih, ki so ustvarili 14.651 tisoč evrov prihodkov in 45 tisoč evrov neto čistega dobička. Zadrugi iz Zagorja ob Savi sta imeli 32 zaposlenih, ustvarili sta 5.205 tisoč evrov prihodkov in 15 tisoč evrov neto čistega dobička.