Občina Litija z javnim naročilom že v drugo poizkuša najti izvajalca za izvedbo javnega naročila »gradnje mrliške vežice na Vačah«. Prvo naročilo je bilo že lani poleti, vendar se občina ni odločila za nobenega, ki so predložili ponudbe. Razlog je bil menda previsoka cena v vseh prispelih ponudbah.

Občina Litija, kot naročnik z javnim naročilom male vrednosti vabi zainteresirane ponudnike, ki bi želeli v skladu z razpisno dokumentacijo oddati ponudbe za izvedbo gradnje mrliške vežice Vače, da to storijo najpozneje do 2. marca do 9. ure zjutraj.

Iz povabila je moč razbrati, da je ponudnik lahko vsak gospodarski subjekt, ki je ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in, ki ima za opravljanje vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za izvajanje gradbene dejavnosti. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika bo najnižja cena izvedbe del, seveda s pogajanji v dveh krogih s ponudniki o spremembi prvotne ponujene cene.

Iz tega je razvidno, da je dinamika del vezana na višino predvidenih občinskih sredstev za določeno obdobje.

Ponudbena cena se določi po načelu »ključ v roke«. Ponudnik zato ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Občina bo ponudbe odpirala le uro od končanega roka za oddajo, to pomeni 2. marca ob 10. uri dopoldan.

Upajmo, da bo litijska občina imela z izbiro ponudnikov oziroma gradbeniki več sreče kot v Gabrovki z izgradnjo vrtca, kjer gradbinec že krepko zamuja rok za končanje del, poleg tega pa je pri gradnji tudi mnogo zapletov in zato tudi veliko porabljenega časa za reševanje le teh.