Občina Hrastnik je objavila javni razpis za dodeljevanje javnih sredstev iz svojega proračuna za denarne pomoči v letu 2019. Za izvajanje denarnih socialnih pomoči je v proračunu občine Hrastnik za leto 2019 namenjenih okvirno 29. 000 €, višina pomoči bo odvisna od števila prejetih vlog.

 

Denarna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake, ki obiskujejo redno šolanje v tem šolskem letu, del sredstev pa bo namenjen tudi ljudem, ki potrebujejo pomoč pri nakupu ozimnice. Do občinske denarne pomoči so upravičeni občani Hrastnika s stalnim prebivališčem v občini Hrastnik, ter so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Samska oseba je upravičena do občinske denarne pomoči, ob zgornjih pogojih in hkrati, če živi sama, v lastnem ali najemnem stanovanju. Do denarne pomoči so upravičeni tudi tisti, ki so na dan vložitve vloge upravičeni do otroškega dodatka do vključno tretjega dohodkovnega razreda.

Občani vložijo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči na Centru za socialno delo Zasavje, Enota Hrastnik, Log 9,  na obrazcu  »Vloga  za dodelitev enkratne občinske pomoči za nakup šolskih potrebščin oz. ozimnice». Vloga je sestavni del tega razpisa – lahko jo natisnete ali dvignete na CSD, Enota Hrastnik. Vloge lahko oddate vsak uradni dan, v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek), od ponedeljka 20.05. do petka 31.05. do 12. ure, vlogi pa je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev (odločbo o denarni pomoči, varstvenem dodatku, otroškem dodatku, najemne pogodbe, potrdilo o šolanju za dijake – če vlagajo za šolske potrebščine….)

Po končanem razpisu bo Center za socialno delo odločil z odločbo o upravičenosti in o višini dodeljene enkratne  pomoči. Odločbe bodo vlagatelji prejeli po pošti, najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu.