Za tiste, ki so jih prizadele avgustovske poplave, so se v Javnem Podjetju Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O. odločili, da gospodinjstvom, javnim ustanovam in društvom pomagajo z donacijo v višini stroškov komunalnih storitev, vezanih na m3 vode.
Občinski svet Občine Litija je sprejel 𝐒𝐤𝐥𝐞𝐩 𝐨 𝐝𝐨𝐥𝐨č𝐢𝐭𝐯𝐢 𝐯𝐢š𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐜𝐞𝐧 𝐢𝐳𝐯𝐚𝐣𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐯 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐥𝐮ž𝐛 oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za avgust 2023.

Na podlagi tega sklepa bo Občina Litija subvencionirala izvajanje omenjenih storitev za čas med 1. in 31.8.2023 v višini celotne omrežnine za posamezno javno službo za objekte na območju Občine Litija, ki so bili poplavljeni v času poplav avgusta 2023. 

Kdo bo upravičen do subvencije, bo določeno na podlagi končnega poročila komisije za ocenjevanje škode na stvareh, ki si je teren ogledala v preteklih dneh. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo. Predlagana višina subvencij predstavlja celotno višino stroškov najema osnovnih sredstev in naprav za štiri gospodarske javne službe varstva okolja. Občina Litija cene izvajanja storitev javnih služb varstva okolja subvencionira za celoten mesec avgust 2023.
Občina Litija pa je pozvala tudi krajevno skupnost Sava, Spodnji Log in Jevnica, ki so upravljalci javnega vodovoda na njihovem območju, da storijo enako.
Tako bo občina vsaj deloma pomagala pri sanaciji  in stroških, ki so nastali ob poplavah.