Litijski podžupan Boris Doblekar o državnih cestah v občini Litija

V Zasavju je še kar veliko število kilometrov državnih cest, ki še niso v stanju, kot bi si vozniki oziroma uporabniki le teh želeli. Nekatere so še neasfaltirane, druge v zelo slabem stanju, niso primerno urejena križišča in odstavne površine, ni še mnogih prepotrebnih obvoznic, vprašljivo pa je mnogokrat tudi sprotno vzdrževanje.

Na litijskem območju je med drugim za gospodarsko in cestno javno infrastrukturo poleg župana in občinske uprave zadolžen tudi podžupan Boris Doblekar, ki nam je sporočil nekaj pomembnih in vzpodbudnih novic o državnih cestah, ki potekajo v občini Litija.

Podžupan o skupnem sestanku na Direkciji RS za ceste o problematiki državnih cest

Občinska uprava občine Litija je bila v začetku meseca januarja na razgovoru na Direkciji RS za ceste, na katerem se je obravnavala problematika urejevanja državnih cest, ki potekajo na območju občine Litija. Sprejeti so bili naslednji zaključki:

Križišče v Sp.  Hotiču

Pripravlja se dokumentacija za izvedbo zavijalnega pasu na glavni cesti G2 108 na odseku za Vače v Spodnjem Hotiču, z ureditvijo hodnika za pešce proti odcepu za Bitiče, dvema avtobusnima postajališčema in prehodom za pešce. Z lastniki zemljišč že potekajo razgovori glede odkupa zemljišč.

nadvoz Zgornji Log foto: Trgograd

Ureditev avtobusnih postajališč in zavijalnih pasov na G2 108

Za zavijalni pas na most čez reko Savo, pri odcepu za naselje Sava pri Litiji, se bo v  letu 2018 pripravila novelacija projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč, gradnja se ob predpostavki pridobljenih zemljišč planira v letu 2019. V teku  je namestitev signalizacije za omejitev hitrosti na 70km/h, v območju  priključka na most. Ureditev levih zavijalnih pasov na odsekih Zgornje in Spodnje Ribče se bo obravnavala  v sklopu ureditve parov avtobusnih postajališč, ki se nahajajo na omenjenih priključkih. V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v nadaljevanju odkupi zemljišč in izvedba v letu 2020. Pri  odcepu za naselje Breg pri Litiji je potrebno izdelati novelacijo projektne dokumentacije, po zaključku odkupa zemljišč se bo pristopilo k izvedbi, ki je planirana za leti 2018 in 2019.

Križišče pri SVC-ju v Litiji

Predlagana je bila dodatna postavitev signalizacije, ki bi omogočila večjo  varnost pešcev, saj se v Medgeneracijskem središču Šmelc nahaja vrtec, Glasbena šola, dom ostarelih,.. Objekt se nahaja je ob glavni cesti, ki povezuje Ljubljano in Zasavje, kar pomeni, da je cesta zelo prometna in obremenjena. Direkcija RS bo še pred pomladjo izvedla talno označitev na navedem odseku.

Regionalna cesta R3 665/1191 Velika Preska- Sopota, odsek Podkum: V letu 2018 se bo modernizirala in asfaltirala do odcepa za Dole pri Litiji.

Obvoznice Zgornji Hotič , Litija in Gabrovka: Direkcija RS bo skupaj z občino Litija pristopila  k izdelavi ustrezne dokumentacije.

Vzdrževalna dela na državnih cestah na območju Občine Litija

Del odseka regionalne ceste od  naselja Klanec proti naselju Gabrovka se bo preplastil z novo asfaltno prevleko še  v letu 2018, prav tako se bo še v letu 2018 izvedla preplastitev dela G2 108 od naselja Ribče do Dolskega ter v dolžini 500 m tudi odsek ceste Kandrše -Vače -Sp. Hotič. V letu 2019 bo Direkcija RS za ceste preplastila in delno razširila  odsek regionalne ceste od križišča z lokalno cesto LC 208141 ( Sopota-Dole-Brezo-Gabrovka) do konca  naselja Tihaboj ter sanirala  del glavne ceste G2 108, pred zavijalnim pasom Gradec. Dodatno je  bilo sklenjeno, da se bodo redno izvajala vzdrževalna dela ob nadvozu na Zgornjem Logu (košnja, čiščenje kanalet in jarkov….).

»S pogovori in dogovori na direkciji o problematiki na državnih cestah, ki potekajo po naši občini sem zelo zadovoljen. Poleg dogovorjenih zadev ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj, za katera bo tudi potrebno v najkrajšem možnem času najti ustrezne odgovore,« pojasni litijski podžupan Boris Doblekar.

»Vsekakor moram pohvaliti celotno sodelujočo ekipo Direkcije z direktorjem Damirjem Topolkom na čelu, ki je bila pripravljena poslušati in skupaj z nami najti primerne rešitve. Poleg tega je bila dobro pripravljena tudi naša ekipa iz Občine z županom na čelu. Z veliko dobre volje in pozitivne energije na obeh straneh smo prišli do pomembnih dogovorov.

Poleg tega je treba dodati tudi, da se je v zadnjih letih s strani države na cestah, ki potekajo po našem področju že uredilo kar nekaj stvari; odsek Ribče – Vernek, plazišče proti Vačam in med Hotičem ter Zgornjim Logom, kjer je nastal tudi nadvoz, zavijalni pas Gradec, asfaltiranje Preska do odcepa za Polšnik, ureditev križišč z nekaj krožišči, pa ureditev s povečano prometno varnostjo nekaj krajših odsekov, ki so bile črne točke, do kar nekaj preplastitev cest.«

Podžupan Boris Doblekar

Na naše vprašanje podžupanu katera so še ta odprta vprašanja, podžupan pojasni: »Vsekakor litijska obvoznica, ki je nujno potrebna, kajti na tisoče vozil po večini tranzita za Zasavje po sredini mesta čez en samcat most je zgolj urejanje dokumentacije – glede na to, da so bile ideje in prošnje mesta Litije za obvoznico že pred mnogimi desetletji, absolutno premalo. Od države pričakujemo razumevanje in pomoč pri umestitvi in izgradnji pešpoti od Spodnjega Loga do savskega mostu, kajti peš ali s kolesom od Sp. Loga do Save praktično ne moreš priti varno in dam zelo prav Ložanom, ki si zelo prizadevajo, da dobijo varno peš in kolesarsko pot do bližnje Save, kjer je šola, vlak, trgovina, cerkev, druženje med krajani itd.«

Ob tem še doda, da se v zadnjem obdobju prav na njegovo pobude na Občini zelo trudijo, da poleg občinskih sredstev iz razpisa LUR pridobijo prepotreben denar za celovito ureditev ceste med Podšentjurjem in Kresnicami oziroma kot kolesarsko pot celotno cesto od Zaloga do Litije, kar bi bil že skrajni čas, poudari!

»Ne morem pa mimo in skriti veselja, da se je uresničila moja in želja vseh Dolčanov, da se bo končno uredila in asfaltirala cesta čez Sopoto do odcepa za naše Dole, kar je tudi vzpodbudno za vedno večjo prepoznavnost in razvoj Dol pri Litiji s svojo Oglarsko deželo, lepo naravo, smučiščem in dobrimi, pridnimi ljudmi s teh doslej odročnih krajev, ki pa z novo cestno posodobitvijo to ne bodo več,« še zaključi naš tokratni sogovornik, litijski podžupan, ki mu cestna in prometno varnostna problematika ter poznavanje vsakega najmanjšega kotička občine iz pogovora sodeč še zdaleč ni tuje in se mu za povedano, kar z veseljem objavljamo, iz uredništva Naše Zasavje tudi lepo zahvaljujemo.