Slovenski regionalno razvojni sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih. Na voljo je 11,5 milijona evrov, od tega 7,2 milijona za obmejna problemska območja, kamor spadata tudi Trbovlje in Hrastnik. Za območje Pokolpja je tako predvidenih 2,16 milijona evrov in za območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje pa 2,12 milijona evrov. Prvi rok za oddajo vlog poteče 19. julija, drugi 30. avgusta, tretji rok 15. oktobra in četrti rok 29. novembra.

 

KAKŠNI SO POGOJI?

Vlagatelji morajo vlogo napisati v slovenskem jeziku, vrednosti pa morajo biti izražene v evrih, plačane mora imeti vse obveznosti do zaposlenih, evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Med drugim mora vlagatelj pri prijavi projekta izkazati tudi zaprto finančno konstrukcijo, še navaja razpis.

Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po podprogramu ne sme presegati enega milijona evrov, skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada pa ne sme presegati 10-odstotne vrednosti namenskega premoženja sklada – ta je konec lanskega leta znašala 98,8 milijona evrov.

Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001 evrov, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa en milijon evrov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000 evrov.

Z razpisom želi sklad spodbuditi obseg začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest, še navaja uradni list.