FOTO: Kako napreduje gradnja novega vodovodnega omrežja

VIR: Občina Hrastnik

Vodovod Spodnji in Zgornji Kal je bil zgrajen v 50. letih prejšnjega stoletja in se oskrbuje iz zajetij, ki ne izpolnjujejo osnovnih tehničnih  in higienskih minimumov. Občina Hrastnik je tako pristopila k iskanju novega vodnega vira in za vodni vir Zg. Jerebičnik leta 2016 pridobila vodno dovoljenje. V lanskem letu začeta prva faza gradnje se je ravnokar zaključila. Prva faza obsega ureditev zajetij vodnih virov Jerebičnik ter gradnjo novega vodovodnega omrežja cevovodov v dolžini 572 metrov. V 2. fazi bo zgrajeno še črpališče ter urejen priklop na elektro omrežje.

 

Vodovod Spodnji in Zgornji Kal ima status vaškega vodovoda in ni del javne infrastrukture v javnem upravljanju v okviru izvajanja gospodarske javne službe vodooskrbe v občini Hrastnik. Zgrajen je bil v 50. letih prejšnjega stoletja, oskrbuje pa se iz zajetij, ki ne izpolnjujejo osnovnih tehničnih in higienskih minimumov, zato je voda biološko in kemično neustrezna, nezadostna pa je tudi izdatnost, zato jo v sušnih obdobjih primanjkuje. Za uporabo v prehranske namene je potrebno vodo prekuhavati. Vodovodni sistem deluje popolnoma brez avtomatike, prav tako ni urejeno vodovarstveno območje in določen režim.

Ker je celoten sistem neustrezen, je za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode občanom na tem območju potrebna rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega sistema. Občina je pristopila tudi k iskanju novega vodnega vira, saj sedanji zajeti izvir (v sistemu Sp. Kal) ne pokriva porabe. V ta namen se je izvedla raziskovalna vrtina ter v letih 2016 in 2017 spremljala izdatnost ter zdravstvena ustreznost nezajetega vodnega vira Zg. Jerebičnik. Rezultati so potrdili, da je vključitev novega vira za namen oskrbe prebivalcev s pitno vodo možna. Za vodni vir Zg. Jerebičnik je  bilo v letu 2016 pridobljeno vodno dovoljenje (25.0 m3/dan).

Občina Hrastnik sicer v sistem vodooskrbe redno vlaga znatna sredstva, zato je v občini več kot 90% prebivalcev vključenih v sistem javne vodooskrbe. V preteklosti so tako postopoma že bili urejeni vaški vodovodi na območju Turja, Gor, Kopitnika in Slatnega. Skupne investicije na področju urejanja vodooskrbe samo v zadnjih letih presegajo 2 milijona evrov. Priključevanje občanov na vodovod poteka sočasno z reševanjem odvajanja odpadnih voda, ki pa je predpogoj za priključitev. Tudi za sisteme, ki niso v javnem upravljanju, ima občina izdelane HACCP sisteme s katerimi se zagotavlja redna analiza vzorcev in obveščanje odgovornih oseb o potrebnih ukrepih (prekuhavanje). Redne preiskave vzorcev pa dokazujejo tudi ustreznost kvalitete pitne vode.